Quan phát chẩn

Tác giả:

Tẩn khan môn ngoại động thanh ho,
An Thượng hòa nhân cánh họa đồ ?
Văn đạo cật triêu tương chẩn thí,
Khả liên dị cảnh diệc huề phù!
Quân ân vị nhẫn di cùng hộ,
Thanh thuế thùy năng niệm nhất phu?
Túc tích thốn tâm không tự thác,
Đê thùy bất ngữ ỷ tường ngu.

Thảo luận cho bài: "Quan phát chẩn"