Quan Trạng

Tác giả:

Quan Trạng

 Nguyễn Bính


Quan Trạng đi bốn lọng vàng,
Cờ thêu tám lá qua làng Trang Nghiêm .
Mọi người hớn hở ra xem,
Chỉ duy có một cô em chạnh buồn.
Từ ngày cô chửa thành hôn,
Từ ngày anh khoá hãy còn hàn vi.
Thế rồi vua mở khoa thi,
Thế rồi quan Trạng vinh quy qua làng ….

1937

 

Thảo luận cho bài: "Quan Trạng"