Quê hương

Tác giả:

Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc…”
Bài “Tiến quân ca” hát trong phút giây xa đất nước
Xao xuyến trong lòng như tiếng mẹ yêu thương
Nhìn mắt bạn bè đều thấy bóng quê hương
Ba Lan, 8-1962

Nguồn: Xuân Quỳnh, Chồi biếc, Nxb Văn học, 1963

Thảo luận cho bài: "Quê hương"