Quê nhà chơi mát cảm hứng

Tác giả:

Quê nhà chơi mát cảm hứng

 Tản Đà


Con đường vôhạn đông, tây
Ta nhớ ai mà đứng mãi đây?
Nước rợn sông Đà con cá nhảy,
Mây trùm non Tản cái diều bay.
Nặng như quả Đất mà xoay được;
Cao đến ông Trời khó với thay!
Trời, đất, cá, chim đều tự đắc,
Ở đời ai dễ chẳng vung tay!

 

Thảo luận cho bài: "Quê nhà chơi mát cảm hứng"