Quê và hương sơ tán

Tác giả:

Sáng ra thấy thơm mặt đất
Hoa sấu hay là hoa cau
Mùi hương đồng quê chưa thuộc
Như hương của một tình đầu.

Thảo luận cho bài: "Quê và hương sơ tán"