Quen… lạ

Tác giả:

Em đứng đỉnh ban ngày
Áo buồm cong nét nắng
Em đứng chéo vòm đêm
Tóc vườn xanh góc mộng

Phố cũ ồ lên đèn
Cả chữ buồn cũng vui
Xuân mỗi lần mỗi quen
Xuân lần xuân mỗi lạ
Tóc hoa đèn
tim lần giở trang em

Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Quen… lạ"