Ra ải

Tác giả:

Xuất tái

Kiến Chương không nguyệt chiếu Thiên San,
Cổ giốc vô thanh Hán mã gian.
Diễm quốc túng sinh Hồ địa thảo,
Tuyệt thăng sinh nhập Ngọc Môn quan.

Dịch nghĩa

Trăng suông ở cung Kiến Chương soi dãy Thiên San
Ngựa nhà Hán rỗi vì không có tiếng trống cùng tiếng tù và
Cỏ đất Hồ nếu mọc thả sức ở đất nước được đẹp
Phải diệt sạch ngay lúc nó mọc vào ải Ngọc Môn

 

Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2004

Thảo luận cho bài: "Ra ải"