Ra hoa và đậu củ

Tác giả:

Anh không cần ánh sáng dài ngày để ra hoa
Giờ chỉ cần ánh sáng ngắn ngày để mà đậu củ
Tuổi năm mươi, anh đi vào chất bột của mình không thích phù hoa
Rễ trong đất cần âm âm mà tích tụ.

Thảo luận cho bài: "Ra hoa và đậu củ"