Rắc Bướm Lên Hoa

Tác giả:

Rắc Bướm Lên Hoa

 Nguyễn Bính


Ai đem rắc bướm lên hoa
Rắc bèo vào giềng, rắc ta vào nàng?
Ai đem nhuộm lá cho vàng?
Nhuộm đời cho bạc, cho nàng phụ ta?

Có một buổi chiều qua lối ấy,
Tôi về dệt mãi mộng ba sinh
Tôi rót hồn tôi xuống mắt nàng
Hồn tôi là cả một lời van

Tôi van nàng đấy! Van nàng đấy!
Ai có yêu đương chả vội vàng? 

 

Thảo luận cho bài: "Rắc Bướm Lên Hoa"