Rằm tháng bảy

Tác giả:

Hãy góp
nửa nghìn hôn thư đằm thắm
Hoá vàng
đêm rằm
xá tội vong nhân
Chiều chủ nhật
đường nghĩa trang khuất nắng
Thủ thỉ tình
cái vắng đỡ tủi thân
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Rằm tháng bảy"