Răn người không nên hay tin người

Tác giả:

Ai ơi đừng có chắc tin ai
Cứ chắc tin ai khéo đoạn đời
Tri kỷ xưa nay nào mấy kẻ
Giết nhau buổi ấy thiếu chi người!
Bẫy hầm biết đến trò khôn dại
Chè rượu còn đâu cuộc thú chơi
Cái lưỡi không xương nhiều lắt léo
Bảo nhau ta bớt một đôi lời
(Tản Đà văn tập, viết tay 1913)

Nguồn: Tản Đà toàn tập – Tập I, Nxb Văn học, 2002

Thảo luận cho bài: "Răn người không nên hay tin người"