Râu tóc

Tác giả:

Nhạn cũ tin người vắng
Bóng nắng chiều nhạt thưa
Râu tóc um tùm rậm
Gương tình không nhận ra

Thảo luận cho bài: "Râu tóc"