René Char

Tác giả:

Chúng ta hôn lên trán sớm
R.

Tôi ưa những câu thơ dậy sớm
Bước từ chân rùng lạnh sương đêm
Văn phạm ngày còn ngái mộng
Và hoa mai hồn nấn ná trăng cài
Hơi chưa hả hết Liêu Trai
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "René Char"