Rẻo cao

Tác giả:

Hoa váy xoè lưng ngựa
Rừng hồi bổi hổi hội kèn môi

Thảo luận cho bài: "Rẻo cao"