Rét đầu mùa nhớ người đi phía bể

Tác giả:

Cái rét đầu mùa anh rét xa em
Đêm dài lạnh, chăn chia làm hai nửa
Một đắp cho em ở vùng sóng bể
Một đắp cho mình ở phía không em

Thảo luận cho bài: "Rét đầu mùa nhớ người đi phía bể"