Rét Đầu Mùa Nhớ Người Đi Phía Biển

Tác giả:

Rét Đầu Mùa Nhớ Người Đi Phía Biển

 Chế Lan Viên


Cái rét đầu mùa anh rét xa em
Đêm dài lạnh chăn chia làm hai nửa
Nửa đắp cho em ở vùng sóng bể
Nửa đắp cho mình ở phía không em ./. 

 

Thảo luận cho bài: "Rét Đầu Mùa Nhớ Người Đi Phía Biển"