Rét đầu mùa

Tác giả:

Nguy nga dựng vòm mây trắng
Trang nghiêm cái rét đầu mùa
Đưa ta vào đền kỷ niệm
Nghe từng ngọn gió thu qua
Viết khoảng 1975-1985

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Rét đầu mùa"