Rét “Nàng Xa”

Tác giả:

Hoa gạo xuống đất bà già cất chăn
Ca dao

Hoa gạo cất chăn rồi
mà em lại đi
Mặt bóng độc song
lòng lẻ lạnh

Rét “Nàng Xa”
đơn mảnh nắng bà già.

Thảo luận cho bài: "Rét “Nàng Xa”"