Reverdy

Tác giả:

Và sân ga chẳng bóng ai đứng đợi
R.

Mộng thoáng hiện đường bên kia xe lửa
Tàu lặc lè đèn đỏ ba-ri-e.
Reverdy: Nhà thơ lớn người Pháp thế kỷ XX.

Thảo luận cho bài: "Reverdy"