Rốc túi

Tác giả:

Bạc canh đời tuổi tả tơi số đủi
Dăm chữ sót liều rốc túi cửa yêu.

Thảo luận cho bài: "Rốc túi"