Rơi giấy tờ

Tác giả:

Đường Chương Dương
rơi giấy tờ hộ tuổi
Mưa đầu cầu
lòng ký gửi vào đâu.

Thảo luận cho bài: "Rơi giấy tờ"