Rong Chơi

Tác giả:

Rong Chơi

 Bùi Giáng


Ngao du tuế nguyệt thập thành
Nắng mưa chìm nỗi đã đánh lâm ly
Hoàng hôn vĩnh dạ thuận tùy
Bình minh tái tặng nhu mỳ cho em.

 

Thảo luận cho bài: "Rong Chơi"