Rồng rắn

Tác giả:

Thầy thuốc có nhà hay không?
(Bài hát trẻ con)

Tim đau xuân
tình rồng rắn đến nhà
Thầy thuốc vắng
mộng đuôi
tha hồ đuổi
Mây vẩy hồng
mưa tuổi
phố tê tê…
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Rồng rắn"