Ru em

Tác giả:

Năm nay em đã lên ba
Em đừng quấy khóc, mẹ cha lo phiền
Chị ru em ngủ cho yên
Mai sau em lớn bút nghiên học hành
Mẹ cha công đức sinh thành
Mai sau em học thông minh nhờ giời
Giời cho tai mắt ở đời
Nhớ công cha mẹ, nhớ lời chị ru
Mẹ cha biết mấy công phu
Chị ru em ngủ đêm khuya canh gà
Ấy ngày em mới lên ba
Em còn quấy khóc, mẹ cha lo phiền
(Hữu thanh, 1921)

Nguồn:
1. Tản Đà toàn tập – tập I, NXB Văn học, 2002
2. Tản Đà vận văn – toàn tập, NXB Hương Sơn, Hà Nội, 1945

Thảo luận cho bài: "Ru em"