Ru Hời

Tác giả:

Ru Hời

 Gót Hồng


ầu ơ…..
trăng ngủ bóng đa
em ngoan tròn giấc
bên ta
ru hời…..
tình tang
mưa gió…..
tơi bời

……
………
ta đi
em đợi…..

ầu ơ…..

ta đi em đợi…..
một thời… xuân xanh…..

 

Thảo luận cho bài: "Ru Hời"