Ru?!

Tác giả:

Ru?!

 Cát Nhu


con cò đứng ngủ một chân
thương mình những phút bâng khuâng -lạ giường
ánh trăng là bạn soi đường
bên giòng sông bạc vô thường lời ru

 

Thảo luận cho bài: "Ru?!"