Rủi

Tác giả:

Vô đơn chí

Bếp lụi năm tàn trang lạnh chữ
Tình còn dự báo gió bổ sung

Thảo luận cho bài: "Rủi"