Rừng nguyên xuân

Tác giả:

Mộng thổ dân rừng nguyên xuân em cấm
Dương xỉ trường thân sơ thuỷ nương tân
Vùng bảo hộ măng nhung tuần lộc nắng
Chim môi xinh hoa hé trắng mơ trần
Ai đốt lòng rừng
cho gỗ tiêu tâm.

Thảo luận cho bài: "Rừng nguyên xuân"