Rừng thu

Tác giả:

Gió rừng lá hỏi thư ngàn phố
Một khuyết trăng thu một cố tình

Thảo luận cho bài: "Rừng thu"