Sài Sơn thiên thị (Chợ trời núi Thầy)

Tác giả:

Hoá công xây đắp biết bao đời
Nọ cảnh Sài Sơn có chợ Trời
Buổi sớm gió tuôn trưa nắng dãi
Ban chiều mây họp tối trăng soi
Bày hàng hoa quả quanh năm đủ
Dãi thẻ giang sơn bốn mặt ngồi
Bán lợi mua danh nào những kẻ
Thử lên mặc cả một hai lời
(Bản khắc 1914)

Khảo dị:
– Bản khắc 1922
Tựa đề: Chợ Trời
Câu 1: Khen thay con tạo khéo trêu ngươi
Câu 2: Bày đặt ra nên cảnh chợ Trời
Câu 3: Buổi sớm gió đưa trưa nắng đứng
Câu 4: Ban chiều mây họp tối trăng chơi
Câu 5: Bày hàng hoa quả tư mùa sẵn
Câu 6: Mở phố giang sơn bốn mặt ngồi
Câu 8: Không lên mặc cả một hai lời

– Bản Quốc văn tùng ký
Tựa đề: Chợ Trời chùa Thầy
Câu 1: Hoá công xây đắp đã bao đời
Câu 3: Buổi sớm sương tan trưa gió quét
Câu 4: Ban chiều mây họp tối trăng chơi
Câu 6: Quảy gánh giang sơn tám mặt ngồi
Câu 8: Lại đây mặc cả một đôi lời

– Bản Xuân Hương thi sao
Tựa đề: Vịnh cái chợ Trời
Câu 1: Trải bao vật đổi lại sao dời
Câu 2: Vẫn cứ trơ trơ cái chợ Trời
Câu 3: Buổi sớm mưa tan trưa gió quét
Câu 5: Bày hàng hoa cỏ tư mùa đủ
Câu 6: Mở phố giang sơn tám mặt ngồi
Câu 7: Những kẻ mua danh cùng bán lợi
Câu 8: Không lên mặc cả một đôi lời

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, Nxb Văn học, 2008

Thảo luận cho bài: "Sài Sơn thiên thị (Chợ trời núi Thầy)"