Sám Hối

Tác giả:

(Sáng tác giữa thập niên 40)

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật
Lạy Phật từ bi cứu chúng sinh khỏi trầm luân
Lìa xa chốn mê lầm

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật
Một lòng cầu xin đức Thế tôn soi đường đi
Để mau thoát luân hồi

Đường bát chánh con nguyện theo
Lòng xâm xi con xin bỏ lìa u tối
Quyết tu hành để cầu xa bến mê
Nguyện tinh tấn theo từ bi
Lòng yêu thương gieo muôn ngàn
Nhờ Phật pháp đuốc soi đường
Thoát khỏi chốn vô thường

Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật
Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật

Tham khảo:
1-Giọng hát Phượng Bằng trong CD Ca khúc Phật Giáo: Mùa sen nở, phát hành tại Việt Nam.

Thảo luận cho bài: "Sám Hối"