Sẩm nhà trò

Tác giả:

1
E thì nhời
Nhắn thăm ai ngẫn ngự e nhời
Chung tên biết tiếng nhưng người chưa quen
Ngọn đông chào (nhờ) gì gió đưa duyên
Bờ sa bến lạ cho thuyền tới nơi
Hỏi dai nhân tài tử mấy người
Tình chi chữ Hiếu trên đời có hai?
Gặp nhau khi cũng bựt cười

2
Học thì trò
Chúng anh xưa cũng kiếp học trò
Bây giờ rốt nát (anh mới) nằm co trong cái chỗ só rừng
Văn không hay chẳng đỗ thời đừng
Gió mưa (mà) khỏi chết nửa mừng (anh lại) nửa thương
Cái nghiệp bút nghiên cay đắng (đủ) trăm đường
Bảng vàng, mũ bạc (thôi) anh nhường mặc ai
Muốn lên bà (mà) khó lắm! em ơi!
Nguồn: Tản Đà, Khối tình con – Quyển thứ nhất, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918

Thảo luận cho bài: "Sẩm nhà trò"