Sân ga

Tác giả:

Đèn đỏ sân ga tầu đợi chuyến
Đêm mau già kỷ niệm lắm ma

Thảo luận cho bài: "Sân ga"