San sẻ

Tác giả:

Anh thừa tuổi già em tuổi trẻ
Ước gì san sẻ đỡ cho nhau

Thảo luận cho bài: "San sẻ"