Sáng nay

Tác giả:

Núi biếc trong mây nghĩ ngợi
Trời đất vô cùng vẫn đây
Hoa mai trắng bên sông vẫy
Đây ta lại về
Đem chút vui nhỏ cho đời
Nguồn: Sóng reo (thơ), Nguyễn Đình Thi, NXB Hội nhà văn, 2001

Thảo luận cho bài: "Sáng nay"