Sáng qua Hà Kiều, trưa nghỉ tại trạm Đông Quang ở Cảnh Châu, đề thơ lên vách

Tác giả:

Tảo độ Hà Kiều ngọ, tại Cảnh Châu Đông Quang dịch mạn đề bích gian

Liên triêu phong tuyết phác chinh y
Dao chỉ hồng vân số cống kỳ
Băng đậu hàn kiều xa dạ độ
Yên hoành dã điếm khách thần xuy
Du du kim cổ nhân trung ý
Diếu diếu quan hà mã thượng thi
Yên Triệu lượng đa hào kiệt sĩ
Tiền đồ tá tửu kỷ tương tri

Dịchnghĩa

Suốt ngày gió tuyết, quất vào chiếc áo đường xa
Trỏ đám mây hồng xa xa mà tính thời hạn đi cống
Băng đóng trên cầu lạnh, xe vượt ban đêm
Khói chắn ngang điếm ngoài đồng nội, khách thổi nấu buổi sáng
Ý trong con người, cổ kim dằng dặc
Yên, Triệu thật nhiều kẻ sĩ hào kiệt
Trên đường hãy mượn chén cho khuây, nào có mấy người hiểu nhau

 

Nguồn: Thơ Lê Quý Đôn (Tuyển một số bài trong Quế Đường thi tập), Ty Thông tin văn hoá Thái Bình, 1976

Thảo luận cho bài: "Sáng qua Hà Kiều, trưa nghỉ tại trạm Đông Quang ở Cảnh Châu, đề thơ lên vách"