Sang sợi

Tác giả:

Tất gót thủng mộng mấy đời đế mới
Lòng đợi lành ai mạng sợi sang xanh.

Thảo luận cho bài: "Sang sợi"