Sao (2)

Tác giả:

Nào chúng ta có được thông báo tận tường về ngôi sao chiếu mệnh đời ta
Có khi nó đã lạnh rồi mà ta cố tình nhấp nháy
Dễ gì anh và tôi cùng một thiên hà
Huống nữa tôi một ngôi sao khác, anh một ngôi sao khác
Gặp giữa quãng trời rồi phút chốc muôn trùng xa
1987
Rút trong tập nháp Cầm tay, tập 4

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập, Nxb Văn học, 2002 (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn)

Thảo luận cho bài: "Sao (2)"