Sao cho tròn ước

Tác giả:

Người đã lên Trăng, đã trở về…
Nàng Thơ sớm đã bỏ Trăng đi…
Mộng hồn ta, vượt không gian gấp!
Nhận dấu may còn sợi vũ y.

Thảo luận cho bài: "Sao cho tròn ước"