Sao chổi Haly

Tác giả:

Em gác hai bên kia đường
số chẵn
Anh bên này
nghìn lẻ dặm heo may
Mắt viễn vọng cửa trùng trùng
mây trắng
Chớp cuối mày
đuôi sao chổi lay bay.

Thảo luận cho bài: "Sao chổi Haly"