Sao Đành

Tác giả:

Sao Đành

 Sa


Tiếng gà gáy ngọn tre thưa
Lênh đênh sóng gọi thuyền đưa ai về ?

Thấy gió phướng não nề thu vọng
Tiếng đàn xưa cất giọng bi thương
Mỏi mòn con hạc ăn sương
Màn đêm đi lạc nẻo đường phù du

Phục khủng thông thông thuyết bất tận (*)
Hành nhân lâm phát hựu khai phong (**)
Trên thềm đào rụng gió đông
Ngòai kia khuất bóng giữa dòng người đi

Sông mấy khúc chia ly con nước đọng
Nhuốm thuyền ai tất tả khói buồn vương
Sao trời hay ánh mắt trông (!?)

……………………………….

Thu Tứ ( Trương Tịch )
(*)Luống sợ vội vàng nói chẳng hết lời
(**)Người đi sắp cất bước còn mở thư ra lần nữa 

 

Thảo luận cho bài: "Sao Đành"