Sáo Sậu Sang Sông

Tác giả:

Sáo Sậu Sang Sông

 Miên Du


Sáo sậu sang sông, Se Sẻ sầu
Sẻ sầu Sáo Sậu, Sẻ sầu Sâu
Sang sông sao Sáo sùng Se Sẻ
Sắp sửa sang sông sợ sóng sâu (MD)

Son sắt sót sơ sầu Sẻ, Sậu
Sững sờ Sáo sậu sóng soài suy
Se se sương sớm sờn sao sáng
Sáo Sậu sang sông, sẻ sụt sùi (MD)

Sương sớm se se, sẻ sẽ sầu
Sụt sùi se sắt sẻ sầu sâu
Sao sáng, sông sâu, sầu se sẻ
Sang sông sáo sợ sóng sông sầu (CaDao)

Sao sáng sang sông sao sợ sóng
Sóng sầu san sẻ sợ sầu sâu
Sầu sâu se sẻ soi sương sáng
Sắp sửa sang sông sao Sáo sầu!?

Miên Du-Ca Dao
(CA 11/02/02)

 

Thảo luận cho bài: "Sáo Sậu Sang Sông"