Sao Thương

Tác giả:

Anh vọng ngày
anh vọng đêm
kỳ ngộ
Em chớp hiện
phút xuân vừa chợp cửa
Vệt hương móng rồng
Đền Mẫu trăng suông
Lòng đường trường
anh khấn phía Sao Thương

Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Sao Thương"