Sapa

Tác giả:

Lòng ngũ sắc dù xoe chiều thắng cố
Nắng già tình nhoè nhạt phố Sapa

Thảo luận cho bài: "Sapa"