SARATOGA COCKTAIL

Tác giả:

6 phần Brandy (3 oz)

Maraschino liqueur (1/2 oz)
Fresh lemon juice (1 tsp)
Pineaple juice (1 tbsp)

Trộn tất cả lại với nhau với đá được đặp nhiển, bằng cocktail shaker. Sau đó đổ vào lỵ

Thảo luận cho bài: "SARATOGA COCKTAIL"