Sất xỉ 叱齒 • Mắng cái răng

Tác giả:

Tích ngã cường tráng dữ nhĩ thân,
Phàm hữu ẩm thực vô bất quân.
Ngã kim suy lão thả đa bệnh,
Nhĩ tương niết ngột mưu thoát thân.
Hồ vi dục khứ bất tiện khứ,
Không xử nhất tần phục nhất tần.
Hành tai mạc sức thư hoàng khẩu,
Tự nhĩ tòng vi bất phạp nhân.

 

Dịch nghĩa

Thuở trai trẻ ta rất thân với mày
Phàm miếng ăn, miếng uống đều san sẻ cùng nhau
Bây giờ ta đã già lại hay ốm
Mày sắp lỏng lẻo tìm đường thoát thân
Đã muốn đi, sao không đi ngay cho rảnh
Cứ bắt tội người ta phải đòi cơn nhăn nhó làm gì
Thôi tếch đi, đừng múa mép nữa
Đời chẳng thiếu gì kẻ như mày: theo nhau đấy lại bội bạc ngay đấy

Thảo luận cho bài: "Sất xỉ 叱齒 • Mắng cái răng"