Sầu xuân

Tác giả:

Chầm chậm ngày xanh bóng nhạt đưa
Xuân sầu hai độ, rối như tơ
Lao xao nhà vắng chim tìm tổ
Ỳ ộp hồ xa ếch đợi mưa
Rượu hứng thèm vui không sẵn bạn
Hoa tàn giục nghĩ chẳng nên thơ
Lạnh lùng bốn bể âm thư vắng
Muốn trách tri âm luống hững hờ
Nguồn: Tản Đà toàn tập – Tập I, Nxb Văn học, 2002

Thảo luận cho bài: "Sầu xuân"