Seferis

Tác giả:

Những pho tượng đã trở về
Trong viện bảo tàng khác
S.

Lòng bảo tàng
tượng du
đêm tình trở
Thuyền nhân nghìn năm chữ
lạ hơi nhà
Bóng thần thoại
vỏ từ phơi bãi nhớ
Trang mù
chìm giải mộng lời hoa
Nguồn: Lê Đạt, Bóng chữ, NXB Hội nhà văn, 1994

Thảo luận cho bài: "Seferis"