Sen Huế

Tác giả:

Trắng ngỡ mùa sen trắng cổ thành
Ngỡ như mùa hạ Huế chờ anh
Mượn ai tà áo bay tà lụa
Bọc lấy mùa hương ấy để dành.
Nguồn: Chế Lan Viên – thơ, Hoàng Hồng tuyển chọn, NXB Văn Học, 2010, tr. 208

Thảo luận cho bài: "Sen Huế"