Sét đánh

Tác giả:

Trải mấy mùa đau tim giáp sát
Tình còn sét đánh sập thu lôi

Thảo luận cho bài: "Sét đánh"